Snehuliak a auto.

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python

https://www.python.org/downloads/release/python-3108/

Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit

Kliknite na Install Now

Spustite program a môžete zadávať inštrukcie

import turtle
 
t = turtle.Turtle()
 
def draw_circle(color, radius, x, y):
 t.penup()
 t.fillcolor(color)
 t.goto(x,y)
 t.pendown()
 t.begin_fill()
 t.circle(radius)
 t.end_fill()
 
#Below three statements for drawing snowman body
draw_circle("#ffffff", 30, 0, -40)
draw_circle("#ffffff", 40, 0, -100)
draw_circle("#ffffff", 60, 0, -200)
 
draw_circle("#ffffff", 2, -10, -10) #Drawing left eye
draw_circle("#ffffff", 2, 10, -10) #Drawing right eye
draw_circle("#FF6600", 3, 0, -15) #Drawing nose
 
#Below three statements for drawing buttons
draw_circle("#ffffff", 2, 0, -35)
draw_circle("#ffffff", 2, 0, -45)
draw_circle("#ffffff", 2, 0, -55)
 
#Code for drawing left arm
t.penup()
t.goto(-15,-35)
t.pendown()
t.pensize(5)
t.goto(-75, -50)
#Code for drawing right arm
t.penup()
t.goto(15,-35)
t.pendown()
t.pensize(5)
t.goto(75, -50)
 
#Code for drawing hat
t.penup()
t.goto(-35, 8)
t.color("black")
t.pensize(6)
t.pendown()
t.goto(35, 8)
 
t.goto(30, 8)
t.fillcolor("black")
t.begin_fill()
t.left(90)
t.forward(15)
t.left(90)
t.forward(60)
t.left(90)
t.forward(15)
t.end_fill()
#Python program to draw car in turtle programming
 
# Import required library
import turtle
 
  
car = turtle.Turtle()
 
 
# Below code for drawing rectangular upper body
car.color('#008000')
car.fillcolor('#008000')
car.penup()
car.goto(0,0)
car.pendown()
car.begin_fill()
car.forward(370)
car.left(90)
car.forward(50)
car.left(90)
car.forward(370)
car.left(90)
car.forward(50)
car.end_fill()
 
  
# Below code for drawing window and roof
car.penup()
car.goto(100, 50)
car.pendown()
car.setheading(45)
car.forward(70)
car.setheading(0)
car.forward(100)
car.setheading(-45)
car.forward(70)
car.setheading(90)
car.penup()
car.goto(200, 50)
car.pendown()
car.forward(49.50)
 
  
# Below code for drawing two tyres
car.penup()
car.goto(100, -10)
car.pendown()
car.color('#000000')
car.fillcolor('#000000')
car.begin_fill()
car.circle(20)
car.end_fill()
car.penup()
car.goto(300, -10)
car.pendown()
car.color('#000000')
car.fillcolor('#000000')
car.begin_fill()
car.circle(20)
car.end_fill()
 
  
car.hideturtle()


turtle.done()

def draw_circle(color, radius, x, y):
 t.penup()
 t.fillcolor(color)
 t.goto(x,y)
 t.pendown()
 t.begin_fill()
 t.circle(radius)
 t.end_fill()