Snehuliak.

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python

https://www.python.org/downloads/release/python-3108/

Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit

Kliknite na Install Now

Spustite program a môžete zadávať inštrukcie

# Import required module
import turtle
 
 
 
# Create turtle object
t = turtle.Turtle()
 
# Create a screen 
screen =turtle.Screen()
 
# Set background color
screen.bgcolor("sky blue")
 
 
 
# Function to draw body of snowman
def draw_circle(color, radius, x, y):
  t.penup()
  t.fillcolor (color)
  t.goto (x, y)
  t.pendown()
  t.begin_fill()
  t.circle (radius)
  t.end_fill()
 
 
   
# Illustrating snowman 
# Drawing snowman body
draw_circle ("#ffffff", 30, 0, -40)
draw_circle ("#ffffff", 40, 0, -100)
draw_circle ("#ffffff", 60, 0, -200)
 
# Drawing left eye
draw_circle ("#ffffff", 2, -10, -10) 
 
# Drawing right eye
draw_circle ("#ffffff", 2, 10, -10) 
 
# Drawing nose
draw_circle ("#FF6600", 3, 0, -15) 
  
# Drawing buttons on
draw_circle ("#ffffff", 2, 0, -35)
draw_circle ("#ffffff", 2, 0, -45)
draw_circle ("#ffffff", 2, 0, -55)
 
 
 
# Function to draw arms 
def create_line(x, y, length, angle):
  t.penup()
  t.goto(x, y)
  t.setheading(angle)
  t.pendown()
  t.forward(length)
  t.setheading(angle + 20)
  t.forward(20)
  t.penup()
  t.back(20)
  t.pendown()
  t.setheading(angle - 20)
  t.forward(20)
  t.penup()
  t.home()
   
 
   
# Drawing left arm
create_line(-70, -50, 50, 160) 
 
# Drawing right arm
create_line(70, -50, 50, 20) 
 
 
 
# Drawing hat
t.penup()
t.goto (-35, 8)
t.color ("black")
t.pensize (6)
t.pendown()
t.goto (35, 8)
 
t.goto (30, 8)
t.fillcolor ("black")
t.begin_fill()
t.left (90)
t.forward (15)
t.left (90)
t.forward (60)
t.left (90)
t.forward (15)
t.end_fill()


turtle.done()