Kreslenie trojuhoľníkov.

Keď pracujete v prostredí Windows je potrebné si nainštalovať program Python

https://www.python.org/downloads/release/python-3108/

Podľa operačného systému je potrebné zvoliť, či 32 bit alebo 64 bit

Kliknite na Install Now

Spustite program a môžete zadávať inštrukcie

# vytvoríme plátno na ktorom sa vytvára text a grafika, plátno má farbu bielu, šírku 1000 a výšku 2000
import tkinter
canvas = tkinter.Canvas(bg='white', width=1000, height=2000)
canvas.pack()

# základné parametre textov, teda súradnice (x0,y0) prvého písmena textov
x0 = 100
y0 = 100
# určenie hodnôt premenných farba1, farba2,... až farba6, daných farbami trojuholníkov
farba1, farba2, farba3, farba4, farba5, farba6 = 'red', 'green', 'green', 'green','red', 'red'
# určenie hodnôt - teda reťazcov znakov - premenných text1, text2,...až text6
text1, text2, text3, text4, text5, text6 = 'červený trojuholník', 'zelený trojuholník', 'zelený trojuholník', 'zelený trojuholník', 'červený trojuholník', 'červený trojuholník'
#for cyklus so šiestimi cyklami
for i in range(6):
  # zmena súradníc prvého písmena textov v jednotlivých cykloch, v prvom cykli i=0
  x= x0 + 100
  y= y0 + 200 * i 
  # výpis textu, kde (x,y) sú súradnice prvého písmena textu text1
  canvas.create_text(x, y, text=text1) 
  # zobrazenia trojuholníka daného bodmi A(150, 250+193*i), B(250-7*i,250+193*i), C(150,150+200*i)
  a = 150, 250 - 7 * i + 200 * i 
  b = 250 - 7 * i, 250 - 7 * i + 200 * i
  c = 150, 150 + 200 * i
  canvas.create_line(a, b, c, a, fill=farba1)
  canvas.create_text(a, text='A')
  canvas.create_text(b, text='B')
  canvas.create_text(c, text='C')
  # zámena hodnoty premennej farba1 použitej pre vyfarbenie strán trojuholníka v i-tom cykle
  farba1, farba2, farba3, farba4, farba5, farba6 = farba6, farba1, farba2, farba3, farba4, farba5
  # zámena hodnoty premennej text1 použitej na pomenovanie trojuholníka v i-tom cykle
  text1, text2, text3, text4, text5, text6 = text6, text1, text2, text3, text4, text5

tkinter.mainloop()